vulnhub NoobBox:1


netdiscover扫ip,nmap信息收集一波端口
1.png

gobuster扫一下

1
gobuster dir -u xxx -w /usr/share/wordlists/dirbuster/directory-list-2.3-medium.txt

2.png

wpscan跑一波用户

1
wpscan --url xxxx --api-token xxx -eu

3.png

wpscan破解了好久,应该是破解不出来了
4.png

dirb在扫一波

1
dirb http://192.168.0.101/ -X .php,.html,.svg,.png,.jpg,.pdf

5.png
在用ffuf扫一波

1
2
3
https://github.com/ffuf/ffuf

ffuf -c -w /usr/share/dirb/wordlists/common.txt -u http://192.168.0.101/FUZZ -e .jpg,.png,.gif

5-2.png

像是密码一样的东西
5p4c3
6.png

也没有开ssh,用msf里的wp模块试试
这里的usernames打错了
7.png

这边改过来了username,直接运行
7-2.png

用python获得一个tty的shell然后nc反弹到自己的机子上
8.png

获得第一个flag(user.txt)

1
2
su noobbox    //转成noobbox
cat /home/noobbox/user.txt //查看flag

9.png

查看sudo权限

1
sudo -l

10.png

vim提权
11.png

获得最后一个flag(root.txt)
root-flag.png

其他参考:
1.
https://nepcodex.com/2021/07/noobbox-walkthrough-vulnhub-writeup/
2.
https://www.youtube.com/watch?v=8jxSZNrqRMw